Diễn đàn gặp lỗi kỹ thuật lớn nên sẽ tốn thời gian để fix. Chắc phải tháng 3/2021 mới comeback nhé
Forum under repair. Comeback Mar 2021